Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky


Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.sedmikraskaplzen.cz (dále jen „webové rozhraní“).

 Správce osobních údajů:

Sedmikráska pro Zdraví Plzeň z.s.

IČ: 09784292

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: U Bachmače 4, Plzeň 32600

Telefonní číslo: +420 725 07 33 77

Kontaktní e-mail: info@sedmikraskaplzen.cz

Ochrana osobních údajů je pro náš spolek velice důležitá. Prosím o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností. Děkujeme.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čím se řídím při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupuji v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

 • další údaje, jako např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Jak získávám vaše osobní údaje?

Své osobní údaje mi poskytujete zejména při vyplnění kontaktního formuláře, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte mě o tom, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k využívání souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 • Na jakém základě a pro jaké účely zpracovávám vaše osobní údaje?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží). Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění mých zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě mého oprávněného zájmu pro účely ochrany mých právních nároků

 • Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu, a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, mohu jen na základě vašeho souhlasu.

 • Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje využívám pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu mých právních nároků.

 3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracovávám vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na mou kontaktní e-mailovou adresu;

 • telefonicky na mém kontaktním telefonním čísle;

 • písemně formou dopisu zaslaného na mou doručovací adresu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo mě požádat o informaci, zda provádím zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracovávám, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;

 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytnu kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám mohu účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 • Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracovávám pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestanu vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abych vaše osobní údaje smazala, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

 • jste odvolali souhlas se zpracováním;

 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsem povinna vaší žádosti vyhovět.

 • Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;

 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

 • již vaše osobní údaje nepotřebuji pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsem pouze oprávněna vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsem povinna vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste mi poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 • Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím mých kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdu maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsem správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsem oprávněna vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně mohu pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělím také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného oprávněného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje dále zpracovává:

Google, Inc;

Microsoft Corporation;

Česká pošta s.p.;

účetní firma

 • Jaké osobní údaje zpracovávám?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 SOUBORY COOKIES Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 • Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně mého webu a ostatních výše uvedených webů; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé; nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které ode mně získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.


Smluvní podmínky Sedmikráska pro zdraví plzeň, z. s.

1. Obecná ustanovení

Kupující se při potvrzení objednávky zavazuje, že souhlasí se stanovenými obchodními podmínkami prodávajícího. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné jak pro kupujícího, tak prodávajícího.

2. Objednávání zboží

Objednávání zboží může proběhnout přímo z vašeho domova, ať už telefonicky, emailem nebo přímo přes elektronický objednávkový formulář. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v bezvadném stavu, vyhovujícím daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínka pro platnost objednávky přes náš elektronický obchod je vyplnění všech potřebných údajů, které se nacházejí v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícího se zasláním potřebných platebních údajů, adresy kupujícího a ostatních náležitostí vyplněných v dotazníku objednávky elektronicky k nám. Platba je dohodnutá s kupujícím potvrzením objednávky a to je "bankovní převod" nebo "dobírka".

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně ceny dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktů, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Potvrzení objednávky

Objednávka přes elektronický obchod bude potvrzena do 48 hodin emailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Vaši objednávku můžete do 24 hodin zrušit buď telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu vrácení. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Vzhledem k tomu, že nemůžeme s jistotou potvrdit, že z Vaší strany zboží po obdržení nebylo použito, můžete stornovat objednávku, pokud jste zboží ještě nepřevzali od přepravní společnosti.

5. Poštovné a balné

Vámi objednané zboží zašleme na Vámi zadanou adresu, případně se můžeme dohodnout na pobočce Zásilkovny, kterou nám prosím uveďte do Poznámky. Cena poštovného a balného je 80 ,- Kč bez dobírky a platba za poštovné s dobírkou 120 ,- kč.

6, Dodací doba

Dodací lhůta je od 2 - 14 dní, pokud není uvedeno jinak. V případě, že Vámi objednávané zboží není skladem, budeme Vás v co nejkratším čase informovat.

7, Reklamace a záruka

Reklamaci zboží vyřešíme k Vaší spokojenosti a to individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případně chyby nebo nedostatky. Chyby na zboží je kupující povinen nahlásit prodávajícímu v den převzetí zboží. Za případné poškození zboží způsobené přepravcem neručíme.

Postup při reklamaci:

1, Informujte Nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně,

2, Zboží zašlete jako doporučený a pojištěný balík (ne na dobírku) na naši adresu,

3, Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, a tel. kontakt,

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou. Po reklamaci budete informováni emailem o odeslání zboží.

 
8, Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tyto osobní údaje chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás, a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Řídíme se zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

9, Způsob platby
Platba bankovním převodem nebo dobírkou.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění k obsahu: Webová stránka www.sedmikraskaplzen.cz společnosti Sedmikráska pro zdraví Plzeň z.s. neposkytuje lékařské ani žádné jiné odborné poradenství, nemá za cíl nahradit odbornou lékařskou péči a neměla by být tak chápána. Informace jsou na těchto stránkách průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje. Žádné z informací nelze chápat jako "odborná doporučení" na základě zdravotního, školského, nebo právního systému. Jsou to jen osobní zkušenosti. Pokud chce někdo nějaké uveřejněné názory a doporučení aplikovat ve svém životě, činí tak na základě vlastního rozhodnutí, vlastní zodpovědnosti a s vědomím, že za jejich formu a způsob využití nemůžeme přijmout žádnou právní odpovědnost!