Vysvětlení, jak funguje biorezonance Sensitive Imago 530

Medicínský přístroj Sensitiv Imago slouží k neinvazivnímu komplexnímu biorezonančnímu vyšetření, k přímé léčbě organismu, k výběru preparátů (alopatických, homeopatických, přírodních ...) vhodných k cílené léčbě, a k dalším mnoha účelům týkajících se lidského organizmu.

Medicínský přístroj Sensitiv Imago využívá ke své práci úplně novou, tzv. NLS technologii, která je založena na tom, že každý proces, který v organismu člověka probíhá, každé onemocnění, každý předchůdce onemocnění, má svoje charakteristické energetické spektrum, které je důležité pro jeho existenci. Toto energetické spektrum můžeme nazvat „energetická škála“, „elektromagnetické kmitočty“, „elektromagnetické pozadí“ atd. ...

i zkoumání tohoto fenoménu se zjistilo, že stejné procesy mají u různých lidí shodná elektromagnetická spektra, tudíž stačí změřit rozsah elektromagnetického spektra libovolného onemocnění u jednoho člověka, a můžeme s jistotou říci, že tento rozsah patří danému onemocnění. V databázi přístroje jsou uloženy vzorky elektromagnetických spekter všech známých správných a taktéž patologických procesů (samozřejmě s přihlédnutím ke stáří), které mohou probíhat ve zdravém a nemocném organismu.Během snímání informace z organismu Sensitiv Imago porovnává získané hodnoty s těmi, které má v databázi. Při nalezení shody kmitočtů dochází k jevu biorezonance – zvětšení amplitudy a frekvence kmitočtu, tento moment přístroj zaregistruje a graficky na něj upozorní.Je zde funkce předpovědi vývoje onemocnění, tzn. jak se bude současný stav vyvíjet za 1rok až 5 let, v případě jeho neléčení. Dále je také možnost předpovědět onemocnění ještě před jeho vznikem na základě rizikového stádia – pacient si na nic nestěžuje, klinické analýzy nepoukazují na patologii, ale u buněk se už začínají projevovat nepatrné anomálie, a pokud nebudou tyto změny napraveny, v budoucnu se z nich s největší pravděpodobností vyvinou onemocnění. Nakonec je zde ještě jedna nedocenitelná funkce, a to možnost stanovení dědičných náchylností k nemocem na základě chromozomatického testu.Sensitiv Imago je schopen ZHARMONIZOVAT nemocný organismus za pomoci BRT (biorezonanční terapie) a Mora-terapie. Tyto postupy vycházejí z faktu, že při změně elektromagnetického spektra jakéhokoliv procesu v organismu se mění i samotný proces, takže je možné provést poměrně rozsáhlou neinvazivní korekturu libovolného patologického procesu v organismu se stabilním výsledkem.

Pomoci Sensitiv Imago je taktéž možné vybrat optimální schéma pro léčbu pomocí přírodních preparátů, bylinek a pod. Základní působení BYLINEK A OSTATNÍCH PŘÍPRAVKŮ totiž není chemické či fyzikální, ale právě prostřednictvím elektromagnetická informace, takže spojením elektromagnetického spektra daného přípravku a patologického procesu je možné zjistit, zda na základě tohoto konkrétního přípravku dojde ke zlepšení, či ev. i zhoršení současného stavu, a rovněž posoudit vliv i na ostatní orgány, tzn úplně se vyhnout vedlejším efektům, nebo je alespoň minimalizovat. Pomocí této technologie má naše zařízení unikátní možnost předpovědět změny vývinu onemocnění v závislosti na tom či onom přípravku, a dokonce toto vyjádřit v i procentuálních hodnotách.Využití těchto funkcí je možné nejenom při obnově zdravotního stavu, ale i při sestavování jídelníčku, vhodnosti kosmetických přípravků, výsledek působení různých materiálů ve stomatologii, vliv znečištěného životního prostředí a mnoho dalších vlivů.

Podstata metody

Výzkumy posledních desetiletí, provedené v mnohých laboratořích a centrech v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly, že buňky, tkáně a orgány jsou struktury, které mají přesné bioelektrické charakteristiky. Pomocí experimentu se povedlo dokázat, že tyto charakteristiky se mohou rychle a hluboce měnit při patologických procesech. Elektrony a elektromagnetické pole nesou energii, náboje a informaci. Elektromagnetické pole, které svým způsobem funguje jako „palivo“ všech životních procesů, udržuje normální fyziologický stav buněk – stav homeostáze.

Životní procesy probíhající v organismu jsou již dávno snímány pomocí známých zařízení jako je elektrokardiogram, elektroencefalogram a elektromiogram. Ovšem počáteční hloubkové změny životaschopnosti organismu, které teprve začínají měnit strukturu atomů a buněk, projevující se ve změně homeostáze organismu, je možné zachytit a dekódovat jen za pomocí nejnovější metody energoinformační diagnostiky - nelineární analýzy ( NLS ). Je to jeden z posledních objevů v oblasti zdravotnictví, umožňující zachytit a promítnout v podobě kartogramů a grafů i ty nejmenší změny biologických struktur živého organismu. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na výzkumu magnetických polí živých organizmů.

O Biorezonanci

Bioenergetická rezonance neboli biorezonance je oblast energie v medicíne, která pracuje s elektromagnetickými frekvencemi nesoucí důležité informace a generované organismem. Předpona „bio“ poukazuje na živoucí organismus, a „rezonance“ znamená „vibrovat harmonicky s něčím“.

Buňky našeho těla generují slabé elektrické impulsy, které následně komunikují se sousedícími buňkami. Naše buňky neustále vysílají a přijímají tyto signály. Je to vlastně kmitání neboli vibrace, jejichž vzorek se liší u zdravého a u nemocného člověka. Kmitání buňky se mění s různými látkami jako jsou bakterie, toxiny, atd. a také se liší i vlastní strukturou.

Pomocí diagramu Vám teď vysvětlíme teorii biorezonance.

Zobrazení mikromagnetického kmitání.

Všechny buňky v těle vysílají nepatrné elektrické signály, kterých se využívá jako komunikačního prostředku mezi buňkami. Pokud je buňka zdravá, její signál bude harmonický a bude volně rezonovat s ostatními buňkami. Pokud nějaký patogen ( bakterie, toxin, virus, parazit, ... ) napadne buňky, pak signál bude deformovaný. Tyto signály je možné měřit pomocí elektrodů na pacientově těle.


Deformované signály vycházející z poškozených buněk obsahují harmonické i neharmonické kmitání. Takzvané molekulárně-absorbční-cyklus dokáže s pomocí biorezonančního přístroje oddělit deformovanou část signálu.

Biorezonanční terapie
Neharmonická kmitání jsou převrácená a navrácena zpět tělu jako terapeutická informace. Obrácené kmitání zruší deformaci signálu a stimuluje buňku ke kmitání ve zdravém režimu.

Biorezonance stimuluje tělo k seberegeneraci, nemá žádné vedlejší účinky a představuje další stupeň v evoluci péče o zdraví.

Těšíme se na Vás